Dokumenty

Jednoduché online obchodovanie

DOKUMENTY POTREBNÉ PRE REGISTRÁCIU KLIENTA

Pred aktiváciou klientskeho účtu je potrebné, aby ste nám doručili doklady pre overenie identity a bydliska.

POI – OVERENIE IDENTITY KLIENTA

Kópia jedného z nasledovných identifikačných dokladov

 • Cestovný pas – dvojstrana s fotkou (MRZ/Machine readable zone – riadky dobre viditeľné)
 • Občiansky preukaz – obojstranne (MRZ/Machine readable zone – riadky dobre viditeľné)
 • Vodičský preukaz – obojstranne

Kópia musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Dátum expirácie, musí byť platný

*Adresa na OP nemusí byť zhodná s adresou udanou pri registrácii

POR – OVERENIE BYDLISKA KLIENTA

Účelom overenia bydliska je získať adresu, kde sa klient obvykle zdržuje, čo sa nemusí zhodovať s adresou trvalého bydliska. Preto je potrebná napríklad faktúra za elektriku, pretože predpokladom je, že tam kde platí klient elektriku, sa aj naozaj zdržiava.

Požadujeme kópiu jedného z nasledovných dokladov:

 • Účet alebo faktúra za verejnoprospešné služby: elektrika, plyn, voda, smeti
 • Faktúra za internet
 • Faktúra za pevnú linku
 • Výpis (bankový alebo kreditnej karty)
 • Zmluva o prenájme alebo účet za prenájom
 • Štátne potvrdenie bydliska
 • Hypotekárny úver
 • Oficiálny list (polícia, veľvyslanectvo, mestský úrad, daňový doklad, volebný list, doklad zo štátnej sociálnej poisťovne)

Kópia musí obsahovať:

 • Meno a priezvisko
 • Adresa
 • Dátum

NASLEDOVNÉ DOKUMENTY NEBUDÚ AKCEPTOVANÉ:

 • Poistenie (Aegon, Dôvera, poistenie vozidla, atď.)
 • Faktúra za mobilné služby
 • Ručne písané dokumenty

DOKUMENTY POTREBNÉ K FIREMNÉMU ÚČTU

V prípade, ak má klient záujem založiť si účet na svoju živnosť, firmu alebo iný typ podnikateľského subjektu, je potrebné doložiť dokumenty, ktoré preukazujú nasledovné skutočnosti (jeden dokument môže preukazovať viac skutočností naraz):

 • Číslo spoločnosti v registri
 • Registrované meno spoločnosti a obchodné meno (ak je iné ako registrované meno)
 • Sídlo spoločnosti a miesta výkonu činnosti, ak sú iné od sídla spoločnosti
 • Členov predstavenstva, konateľov alebo iných jednotlivcov, ktorí sú oprávnení konať v mene spoločnosti
 • Rozhodnutie spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu
 • Rozhodnutie spoločnosti o otvorení účtu
 • Zoznam konečných vlastníkov spoločnosti, s výnimkou verejne obchodovaných spoločností, ktoré sú umiestnené na európskom regulovanom trhu alebo treťom trhu s ekvivalentnými nárokmi na zverejňovanie a transparentnosť
 • Zoznam registrovaných vlastníkov, ktorí vystupujú ako zástupcovia vlastníkov (nominee) spoločnosti

Je potrebné doručiť originály alebo overené kópie všetkých dokumentov, ktoré preukazujú požadované skutočnosti.

DOKUMENTY NA PREUKÁZANIE:

 • Výpis z obchodného registra
 • Zakladateľskú zmluvu
 • Stanovy
 • Spoločenskú zmluvu
 • Formulár rozhodnutia spoločnosti o určení zástupcu, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu (príloha č.1)
 • Formulár rozhodnutia spoločnosti o otvorení účtu (príloha č. 2)
 • V prípade, že registrovaný vlastník koná ako zástupca (nominee) konečných vlastníkov, je potrebná:
 • Kópia zmluvy o zastupovaní (trust agreement)
 • POI a POR nasledovných osôb:

– Zástupca, ktorý je oprávnený pristupovať k účtu

– Koneční vlastníci

– Zástupca vlastníkov

Kreditná karta

Aby sa zabránilo podvodom s kreditnými kartami, vyžadujeme od klientov kópiu kreditnej karty.

KÓPIA MUSÍ OBSAHOVAŤ:

 • Meno držiteľa
 • Prvé 4 číslice a posledné 4 číslice čísla kreditnej karty
 • Dátum splatnosti (stále platné)
 • Podpis držiteľa (začiernite CVV kód)

Klienti, ktorí majú vysokú aktivitu pohybov na kreditnej karte budú požiadaní, aby zaslali DOD (Declaration of Deposits/Výpis z účtu).

Iné dokumenty

V prípade ak klient býva s rodinou a nemôže zaslať doklad o bydlisku vo svojom mene vyzveme ho aby zaslal nasledujúce dokumenty od člena rodiny (mama, otec, manželka, manžel).

Prečo si otvoriť účet v CFD WORLD?

Pretože svet financií a obchodovania nás baví a v tom, čo robíme, sme profesionáli. Neveríte? Vyskúšajte si naše služby zadarmo na DEMO účte.
Otvoriť Účet

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku