Έγγραφα

Απλές online συναλλαγές.

Έγγραφα προσωπικού λογαριασμού

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΕΛΑΤΗ

Πριν την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας, θα πρέπει να μας παράσχετε αποδεικτικό ταυτότητας (ΑΤ) και αποδεικτικό κατοικίας (ΑΚ).

ΑΤ – Επιβεβαίωση της ταυτότητας του πελάτη

Αντίγραφο ενός από τα ακόλουθα έγγραφα ταυτοποίησης

 • Διαβατήριο – διπλή σελίδα με φωτογραφία (MRZ/μηχαναγνώσιμη ζώνη – οι γραμμές πρέπει να είναι ευκρινείς)
 • Δελτίο ταυτότητας – και οι δύο όψεις (MRZ/μηχαναγνώσιμη ζώνη – οι γραμμές πρέπει να είναι ευκρινείς)
 • Δίπλωμα οδήγησης – και οι δύο όψεις (εκδίδεται σε χώρες όπου η άδεια οδήγησης είναι επίσημα αποδεκτή όπως Αποδεικτικό Ταυτότητας)

Το αντίγραφο πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Η ημερομηνία λήξης δεν πρέπει να υπερβαίνεται

*Η διεύθυνση που αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας δεν χρειάζεται να είναι η ίδια με τη διεύθυνση που δηλώνεται κατά την εγγραφή

ΑΚ – Επιβεβαίωση της κατοικίας του πελάτη

Ο σκοπός της επιβεβαίωσης κατοικίας είναι η λήψη της διεύθυνσης στην οποία διαμένει ο πελάτης. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι ίδια με τη διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας. Για παράδειγμα, ένας λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να είναι κατάλληλος, καθώς μπορεί να θεωρηθεί λογικά ότι αυτή είναι η διεύθυνση όπου διαμένει πραγματικά ο πελάτης.

Απαιτούμε αντίγραφο ενός από τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Λογαριασμό ή τιμολόγιο κοινοφελών υπηρεσιών, όπως ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, ύδρευση, απόρριψη αποβλήτων, κ.λπ.
 • Τιμολόγιο για την παροχή διαδικτύου
 • Τιμολόγιο παρόχου σταθερής γραμμής τηλεφώνου
 • Έγγραφο κίνησης λογαριασμού (τράπεζα ή πιστωτική κάρτα)
 • Συμβόλαιο ενοικίου ή λογαριασμός ενοικίου
 • Κρατική επιβεβαίωση κατοικίας
 • Δάνειο κατοικίας
 • Επίσημη επιστολή (αστυνομία, πρεσβεία, δημαρχείο, φορολογικό έγγραφο, πιστοποιητικό εκλογικού καταλόγου, έγγραφο από το ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων)

Το αντίγραφο πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Πλήρες όνομα
 • Διεύθυνση
 • Ημερομηνία

ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΑ:

 • Ασφάλεια (Aegon, Dôvera, ασφάλεια οχήματος, κ.λπ.)
 • Τιμολόγιο κινητής τηλεφωνίας
 • Χειρόγραφα έγγραφα

Έγγραφα εταιρικού λογαριασμού

Αν ο πελάτης ενδιαφέρεται να δημιουργήσει έναν λογαριασμό για την επιχείρηση, εταιρία ή άλλο τύπο επιχειρηματικής οντότητάς του, πρέπει να υποβληθούν έγγραφα τα οποία παρουσιάζουν τα ακόλουθα στοιχεία (ένα έγγραφο μπορεί να αποδείξει περισσότερα από ένα στοιχείο τη φορά):

 • Αριθμός μητρώου εταιρίας
 • Καταγεγραμμένο όνομα εταιρίας και εταιρικό όνομα (αν διαφέρει από το καταγεγραμμένο όνομα)
 • Η έδρα της εταιρίας και ο τόπος δραστηριότητας της εταιρίας, αν διαφέρει από την έδρα της εταιρίας
 • Μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκτελεστικοί διευθυντές και άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να ενεργούν εκ μέρους της εταιρίας
 • Η απόφαση της εταιρίας για τον ορισμό ενός αντιπροσώπου ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό
 • Η απόφαση της εταιρίας για άνοιγμα λογαριασμού
 • Ο κατάλογος των τελικών ιδιοκτητών της εταιρίας, μη συμπεριλαμβανομένων ανωνύμων εταιριών, οι οποίες βρίσκονται σε μια ευρωπαϊκά ρυθμιζόμενη αγορά ή σε μια τρίτη αγορά με αντίστοιχα δικαιώματα γνωστοποίησης και διαφάνειας
 • Ένας κατάλογος καταγεγγεγραμένων ιδιοκτητών οι οποίοι ενεργούν ως εκπρόσωποι της εταιρίας

Είναι απαραίτητο να προσκομιστούν αυθεντικά αντίγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα όλων των εγγράφων τα οποία υποδεικνύουν τα απαιτούμενα στοιχεία.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

 • Πιστοποιητικό σύστασης
 • Καταστατικό
 • Το έντυπο της απόφασης της εταιρίας για τον διορισμό ενός αντιπροσώπου ο οποίος είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό (Παράρτημα 1)
 • Το έντυπο της απόφασης της εταιρίας να ανοίξει έναν λογαριασμό (Παράρτημα 2)

Αν ο καταγεγραμμένος ιδιοκτήτης ενεργεί ως εκπρόσωπος των τελικών ιδιοκτητών, απαιτούνται τα ακόλουθα:

 • Αντίγραφο σύμβασης εμπιστεύματος
 • ΑΤ και ΑΚ των ακόλουθων ατόμων:

– Αντιπρόσωπος εξουσιοδοτήμενος να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό
– Τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι
– Εκπρόσωπος

Έγγραφα πιστωτικής κάρτας

Για την αποτροπή απάτης μέσω πιστωτικής κάρτας, απαιτούμε αντίγραφο της πιστωτικής κάρτας του πελάτη.

ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

 • Όνομα του κατόχου της κάρτας
 • Τα πρώτα 4 ψηφία και τα τελευταία 4 ψηφία του αριθμού της πιστωτικής κάρτας
 • Ημερομηνία λήξης (σε ισχύ)
 • Υπογραφή του κατόχου (αποκρύψτε τον κώδικα CVV)

Οι πελάτες με μεγάλη δραστηριότητα στην πιστωτική κάρτα θα πρέπει να αποστείλουν μια Δήλωση Καταθέσεων.

Άλλα έγγραφα

Αν ένας πελάτης ζει με την οικογένειά του και δεν μπορεί να αποστείλει ένα έγγραφο κατοικίας στο όνομά του, θα ζητήσουμε από τον πελάτη να αποστείλει τα ακόλουθα έγγραφα ενός μέλους της οικογένειας (μητέρα, πατέρας, σύζυγος)

 • ΑΤ – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 • ΑΚ – ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
 • Στην περίπτωση μητέρας/πατέρα, χρειαζόμαστε το πιστοποιητικό γέννησης του πελάτη
 • Στην περίπτωση συζύγου, χρειζόμαστε το πιστοποιητικό γάμου

Γιατί να ανοίξετε έναν λογαριασμό CFD World;

Επειδή ο κόσμος των χρηματοοοικονομικών και του εμπορίου είναι το πάθος μας και είμαστε επαγγελματίες σε αυτό που κάνουμε. Δύσκολο να το πιστέψετε; Δοκιμάστε και μόνοι σας τον νέο ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ λογαριασμό μας.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Οι συναλλαγές ενέχουν κινδύνους και ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο ολόκληρη η επένδυσή σας